Diari de Tarragona

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Diari de Tarragona / REFORMA, REDISTRIBUCIO I AMPLIACIO DE LES DEPENDENCIES DEL DIARI DE TARRAGONA

La part que ocupen les dependències del Diari de Tarragona va ser concebuda com un volum autónom, annex a un edifici principal.

El projecte incideix en els següents punts:

– Creació d’un nou nivell en el espai que antigament ocupava l’auditori, deixant un gran forat que, amb les reformes de les altres plantes  és convertirà en el gran pati d’operacions.

– Remodelació de les façanes existents introduint elements compositius actuals i de gran qualitat.

– Canvi de situació del accés principal situant.lo en front de la vía més important.

– Redistribució de les oficines amb especial atenció a aspectes com la iluminació i les instal.lacions.

– Redisseny de l’escala principal e introducció d’un ascensor.

Les necessitats d’ampliació per tal d’encabir-hi unes dependències addicionals per a nous mitjans de comunicació audiovisuals, combinat amb l’impossibilitat de traslladar la redacció del Diari varen conduir a un disseny estructural força agosarat a base de grans bigues de gelosia de tres plantes d’alçària i fins a 30 m de llum.
Esquemàticament es tracta d’una gran capsa de tres plantes d’alçària, situada a tres plantes del terra que s’aguanta a partir d’unes llargs pilars i s’encaixa quasi exactament amb l’edifici actual, amb un seguit d’intencionats desajusts que provoquen un interessant diàleg entre l’actual i el nou edifici. El criteri compositiu principal és el de manifestar i evidenciar el procés de creixement de l’edifici creant un grans forats a les façanes noves que deixin respirar a les actuals mantenint aquestes un aire més domèstic en contrapunt amb la rotunditat de la nova façana. Això el dota d’una especial singularitat i caràcter sense entrar en dissonàncies amb l’entorn immediat.

Un segon criteri és el de mantenir a la part inicial de la façana a President Companys un cert aire compositiu que l’assimili amb l’edifici “del Movimiento” a base d’un mimetisme del material de façana i la seva volumetria aparent.

Arquitecte tècnic: Ramón Rovira

Estructurista: Windmill

Constructora: Garcia Riera

Estructura: Schwartz-Hautmont

Promotora: PROMICSA

Construcció: 2009-2011

Emplaçament